• آشپزی کنین جایزه بگیرین
برندگان اولین مسابقه پارسه گرد انتخاب شدند
ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان ،  5 نفر اول اولین مسابقه پارسه گرد معرفی شدند

ثبت نام کنید

ارسال کنید

لایک جمع کنید

برنده شوید

برگزیدگان فستیوال

خانم ستاره

مقاوم دوم

خانم الناز امینی

مقاوم سوم

خانم الهام توانا

مقاوم چهارم

خانم نرگس فائق

مقاوم پنجم

برخی از دستور پخت های ارسال شده